Bibliografia

 1. 70 lat później”. Jak Polacy oceniają stosunki polsko-niemieckie i niemiecką politykę europejską. Komunikat z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

 2. Babiuch Małgorzata, Style miłości wśród młodzieży – porównania międzykulturowe, [w:] Jurkowski Andrzej (red.), Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2003.

 3. Bartmiński Jerzy, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

 4. Bartmiński Jerzy, Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 5.

 5. Bedyńska Sylwia, Sędek Grzegorz, Zjawisko zagrożenia stereotypem: wpływ negatywnego stereotypu na funkcjonowanie poznawcze, „Studia Psychologiczne” 41(1).

 6. Benedict Ruth, Wzory kultury, wydanie polskkie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

 7. Benedyktowicz Zbigniew, Portret obcego. Od stereotypu do symbolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

 8. Bilut-Homplewicz Zofia, Czachur Waldemar, Smykała Marta (red.), Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009.

 9. Bilut-Homplewicz Zofia, Czachur Waldemar, Smykała Marta (red.), Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009.

 10. Biłas-Henne Monika, Grupa międzykulturowa jako bufor w procesach adaptacyjnych (badania nad akulturacją studentów zagranicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2009 (nieopublikowana praca doktorska).

 11. Bingen Dieter, Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski. Od Adenauera do Kohla 1949-1991, Wydawnictwo Kwadrat, Kraków 1997.

 12. Bingen Dieter, Loew Peter Oliver, Ruchniewicz Krzysztof, Zybura Marek (red.), Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, Wydawnictwo Quaestio, Wrocław 2012.

 13. Bingen Dieter, Malinowski Krzysztof (red.), Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, Instytut Zachodni, Poznań 2000.

 14. Błażejewski Tadeusz, Wizerunek Niemca i Rosjanina we współczesnej literaturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

 15. Błuszkowski Jan, Stereotypy a tożsamość narodowa, Elipsa, Warszawa 2005.

 16. Błuszkowski Jan, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.

 17. Bokszański Zbigniew, Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

 18. Bokszański Zbigniew, Obrazy etnicznych innych, a tożsamość narodowa, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 4.

 19. Bonusiak Włodzimierz (red.), Stereotypy narodowościowe na pograniczu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.

 20. Bonusiak Włodzimierz (red.), Polska – Niemcy – Ukraina w Europie: uwarunkowania, założenia i przesłanki wzajemnej współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 1996.

 21. Borowiak Agnieszka, Światopogląd tradycjonalistyczny, modernistyczny i postmodernistyczny – wybrane konsekwencje psychologiczne i porównania międzykulturowe, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2003.

 22. Borowiak Agnieszka, Szarota Piotr (red.), Tolerancja i wielokulturowość, Academica, Warszawa 2004.

 23. Boski Paweł, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

 24. Boski Paweł, O stereotypach inaczej: Krytyka dominującej praktyki badawczej i model teoretyczny z punktu widzenia psychologii kulturowej, [w:] Chlewiński Zdzisław (red.), Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996.

 25. Boski Paweł, Wielkokulturowość i psychologia dwukulturowej integracji, [w:] Mamzer Hanna (red.), Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008.

 26. Boski Paweł, Chojnowska Magdalena, Koziej Justyna, Kultura i tożsamość rodzaju: Koncepcje teoretyczne i badania porównawcze polsko-niemiecko-włoskie, „Studia Psychologiczne” 45(2).

 27. Boski Paweł, Hurme Helena, van de Vijver Fons, Miluska Jolanta, Skrypty kulturowe zachowań w rolach płciowych: jak interakcje Polaków i Polek odbierane są w kraju i za granicą?, [w:] Boski Paweł, Miluska Jolanta (red.), Męskość-Kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1999.

 28. Brandt Marion, „Polacy potrafią!” Polski Październik i Solidarność w oczach pisarzy wschodnioniemieckich, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2010.

 29. Brzeziński Tadeusz, Krótka historia związków polsko-niemieckich w dziedzinie historii medycyny, „Archiwum Historii Medycyny” 59 (1996) nr 1.

 30. Brzozowska Dorota, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.

 31. Buras Piotr, Polska – Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2013, http://www.kas.de/wf/doc/kas_33540-1522-8-30.pdf?130215111250.

 32. Buras Piotr, Majewski Piotr (red.), Pamięć wypędzonych, Grass, Beneš i środkowoeuropejskie rozrachunki, Biblioteka „Więzi” we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2003.

 33. Chałasiński Józef, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na Górnym Śląsku – studium socjologiczne, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1935.

 34. Charzewska E., Typ kontaktów międzykulturowych, a adaptacja kulturowa i zadowolenie z pobytu za granicą (Badania studentów programu Erasmus z Hiszpanii, Niemiec i Polski przebywających na stypendium we Francji), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2008 (nieopublikowana praca magisterska).

 35. Chen Mark, Bargh John, Nieświadome potwierdzanie zachowaniem automatycznie aktywizowanych stereotypów, „Czasopismo Psychologiczne” 1998, nr 4(2).

 36. Chlewiński Zdzisław, Kurcz Ida, Stereotypy i uprzedzenia, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.

 37. Chromiec Elżbieta, Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2011.

 38. Czapliński Władysław, Problematyka reparacji wojennych w stosunkach polsko-niemieckich, Ekspertyza BSiE nr 303, Warszawa 2003,http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/e-303.pdf.

 39. Ćwiek-Karpowicz Jarosław, Opinia publiczna o obawach i nadziejach wobec Rosji i Niemiec. Komunikat z badań ISP, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

 40. Dębski Andrzej, Gwóźdź Andrzej (red.), W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2013.

 41. Dmitrów Edmund, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1944-1948, Czytelnik, Warszawa 1987.

 42. Dobrosz Janusz Konrad, Polska i Niemcy: trudne sąsiedztwo, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1996.

 43. Dolińska Kamilla, Niedźwiecka-Iwańczak Natalia (red.), Zgorzelec jako miasto pograniczne w opiniach jego mieszkańców, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2011.

 44. Dolińska Xymena, Fałkowski Mateusz, Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej (2001), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.

 45. Dolińska Xymena, Fałkowski Mateusz, Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.

 46. Fałkowski Mateusz, Razem w Unii. Niemcy w oczach Polaków 2000–2005. Publikacja we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

 47. Fałkowski Mateusz, Opinie Polaków o stosunkach polsko-niemieckich po zmianie rządów w obu krajach , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

 48. Fałkowski Mateusz, Pierwsze kroki w Unii. Polityka polska w prasie europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.

 49. Fałkowski Mateusz, Polska jako Wschód i jako Zachód. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców. Wyniki najnowszych badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.

 50. Fałkowski Mateusz, Lang Kai-Olaf, Wspólne zadanie - Polska, Niemcy i Ukraina w przeobrażającej się Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.

 51. Fałkowski Mateusz, Popko Agnieszka, Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

 52. Fałkowski Mateusz, Popko Agnieszka, Niemcy o Polsce i Polakach 2000 – 2006. Główne wnioski z badania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.

 53. Fiećko Jerzy, Kałążny Jerzy, Piontek Sławomir (red.), Polacy – Niemcy. Literatura i pamięć, Oficyna Wydawnicza WSJO, Poznań 2010.

 54. Fleischer Michael, Koncepty – elementy sterujące komunikacji, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2008.

 55. Frelak Justyna, Łada Agnieszka, Petrulewicz Barbara (współpraca), Polacy nadchodzą!... Wreszcie! Polska migracja zarobkowa do Niemiec – analiza w przededniu otwarcia niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

 56. Frelak Justyna, Łada Agnieszka, Schwartz Kristin, Parkes Roderick (współpraca), Polska migracja zarobkowa do do Niemiec-fakty i mity. Polnische Arbeitsmigration nach Deutschland - Fakten und Mythen , Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

 57. Garlicki Andrzej, Sąsiedzi i inni, Czytelnik, Warszawa 1978.

 58. Głowacka Maria, Stereotypy polsko-niemieckie w językowym obrazie świata oraz w wybranej polskiej prozie emigracyjnej, „Ogrody Nauk i Sztuk” nr 2012 (2),http://www.ogrodynauk.pl/Content/Issues/2012/02/Articles/M.Glowacka_ogrody_2012_2.indd-14.pdf.

 59. Gorbaniuk Oleg, Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

 60. Góralski Witold (red.), Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007.

 61. Grębowiec Jacek, Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2008.

 62. Groblewski Włodzimierz, Stereotypy jako forma komunikowania społecznego, [w:] B. Andrzejewski (red.), Komunikacja – rozumienie – dialog, Wydawnictwo UAM, Poznań 1990.

 63. Guz-Vetter Marzenna, Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.

 64. Guziuk-Tkacz Marta, Współczesny stereotyp Polaka i Niemca – wzajemne relacje, „Szkice Humanistyczne” t. 3 2003, nr 1/2.

 65. Hahn Hans Henning, Niemcy i Polska w Europie. Rozważania nad współzależnością dwóch kwestii narodowych w XIX wieku, [w:] H. H. Hahn, Stereotypy-Tożsamość-Konteksty. Studia nad polską i europejską historią, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

 66. Hall Edward Twitchell, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa 1976.

 67. Hall Edward Twitchell, Bezgłośny język, PIW, Warszawa 1987.

 68. Hall Edward Twitchell, Poza kulturą, PIW, Warszawa 1984.

 69. Hałub Marek, Stare uprzedzenia, nowe wyzwania: refleksje z podróży wykładowcy , „Zbliżenia. Polska-Niemcy. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego” 2002, nr 1.

 70. Hambura Stefan, Reparacje wojenne w stosunkach polsko-niemieckich, ekspertyza dostępna na: http://www.biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/e-302.pdhttp://www.biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/e-302.pdf.

 71. Hampden-Turner Charles, Trompenaars Fons, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

 72. Hampden-Turner Charles, Trompenaars Fons, Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

 73. Hauser Przemysław, Niemcy wobec sprawy polskiej: październik 1918 - czerwiec 1919, Wydawnictwo UAM, Poznań 1984.

 74. Hein-Kircher Heidi, Suchoples Jarosław, Hahn Hans Henning (red.), Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie (Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa), Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2008.

 75. Hofstede Geert, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wydanie III (zmienione), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

 76. Holzer Jerzy, Fiszer Józef (red.), Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju , Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998.

 77. Hołub Adam, Lewica liberalna w Prusach Wschodnich wobec Polaków. Stereotyp Polski i Polaków na łamach „Konigsberger Hartungsche Zeitung” w latach 1860-1880, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

 78. Huntington Samuel, Zderzenie cywilizacji, PIW, Warszawa 1993 i 1998.

 79. Isański Jakub (red.), Komunikowanie międzykulturowe – szanse i wyzwania, Wydawnictwo UAM, Poznań 2009.

 80. Janiszewski Ludwik, Niemcy w świadomości Polaków. Rys socjologiczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.

 81. Jańczak Jarosława, Musiał-Karg Magdalena, Wojnicz Luiza (red.), Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich,Wydawnictwo UAM, Poznań 2010.

 82. Jarco Jerzy, Dolińska Grażyna, Polskie stereotypy i uprzedzenia, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2002.

 83. Jaroszewska Emilia, Małżeństwa polsko-niemieckie w RFN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.

 84. Jasińska-Kania Aleksandra, Stereotypowe wyobrażenia Polaków o sobie samych i innych narodach, [w:] Marody Mirosława, Gucwa-Leśny Ewa (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996.

 85. Jędrzejczak A., Niemieckie standardy kulturowe w kontaktach polsko-niemieckich, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2004 (nieopublikowana praca magisterska).

 86. Jurek Tomasz, Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918-1939, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Gorzów Wielkopolski-Poznań 2002.

 87. Kaca Elżbieta, Łada Agnieszka, Razem czy osobno? Partnerstwo Wschodnie w polityce Polski i Niemiec, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

 88. Kałążny Jerzy, Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Poznań 2003.

 89. Kamińska-Feldman Marta, Asymetria w ocenianiu dystansów ja-inni, Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii UW, Warszawa 1994.

 90. Kanecka Krystyna (red.), Zbliżenia - Annäherungen: Niemcy i Polacy 1945-1995, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa-Düsseldorf 1996.

 91. Kania Stanisław, Przezwiska Niemców w języku polskim, [w:] Warchoł Stefan, Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.

 92. Kerski Basil, Kotula Andrzej, Ruchniewicz Krzysztof, Wóycicki Kazimierz (red.), Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009.

 93. Kerski Basil, Kycia Tomasz, Żurek Robert, „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego Episkopatu z 1965 roku. Geneza – kontekst – spuścizna, Wspólnota kulturowa „Borussia”, Olsztyn 2006.

 94. Kerski Basil, Eberwein Wolf-Dieter, Stosunki polsko-niemieckie 1949-2005. Wspólnota wartości i interesów?, Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn 2005.

 95. Klein Josef, Mechanizmy językowe w tworzeniu uprzedzeń językowych, „Przegląd Zachodni” 2 (1994).

 96. Klejsa Konrad (red.), Polska i Niemcy. Filmowe granice i sąsiedztwa, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2012.

 97. Kobylińska Ewa, Lawaty Andreas, Stephan Rüdiger (red.), Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1996.

 98. Kochanowska-Nieborak Anna, Francuzi Północy: obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2007.

 99. Kochanowska-Nieborak Anna, Wizerunek Polski w „Wielkim leksykonie konwersacyjnym dla stanów wykształconych (1840-1855) Josepha Meyera”, „Przegląd Zachodni” 2003, nr 4.

 100. Kochanowska-Nieborak Anna, Stereotypy a procesy narodowotwórcze: przykład niemieckiego obrazu Polski w dziewiętnastowiecznych wydaniach Leksykonu Konwersacyjnego Meyera, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2008.

 101. Kochanowska-Nieborak Anna, XIX-wieczny niemiecki dyskurs o Polsce w świetle badań postkolonialnych, [w:] Partyga Ewa, Sosnowska Joanna, Zadrożny Tadeusz (red.), Perspektywa (post)kolonialna w kulturze: szkice i rozprawy, Errata, Warszawa 2012.

 102. Kochanowski Jerzy, Socjologiczny zwiad po otwarciu granic PRL-NRD,Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, nr 2 (2), cz. 1.

 103. Kochanowski Jerzy, Kosmala Beata (red.), Górny Maciej, Mix Andreas (współpraca.), Polska – Niemcy. Wojna i pamięć, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Warszawa-Poczdam 2009.

 104. Koćwin Lesław, Polsko-niemiecka współpraca transgraniczna, [w:] Lis Michał, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Drożdż Leokadia (red.), Colloquium Opole 2010. Polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku – geneza i skutki, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012.

 105. Koćwin Lesław, Polityczne determinanty polsko-wschodnioniemieckich stosunków przygranicznych 1949-1990, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1535, Wrocław 1993.

 106. Kofta Mirosława, Jasińska-Kania Aleksandra (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

 107. Kolarska- Bobińska Lena (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

 108. Kolarska-Bobińska Lena, Fałkowski Mateusz (red.), Polska-Niemcy-Francja. Wzajemne postrzeganie w rozszerzonej UE, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

 109. Kolarska-Bobińska Lena, Łada Agnieszka (red.), Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

 110. Kowalski Jacek, Polacy i Niemcy w nowej Europie, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli, Warszawa 1998,file:///C:/Users/Justyncia/Downloads/partnerzy7.pdf.

 111. Kozik Zenobiusz, Niemcy w NRD a polskie kryzysy 1956 i 1980-1981, Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP, Piotrków Trybunalski 1998.

 112. Kozłowska Mirosława (red.), Mity i stereotypy w kulturze, literaturze i języku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992.

 113. Koźniewski Kazimierz (red.), W cieniu przeszłości. O stosunkach polsko-niemieckich, PIW, Warszawa 1986.

 114. Krasuski Jerzy, Stosunki polsko-niemieckie 1871-1939, PWN, Warszawa 1967.

 115. Król Eugeniusz Cezary, Czy w polskim filmie fabularnym lat 1946-1995 istnieje wizerunek „dobrego Niemca”? Przyczynek do dyskusji nad heterostereotypem narodowym w relacjach polsko-niemieckich, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2007, nr 15.

 116. Krzemiński Adam, Lekcje dialogu. Mowy, eseje i wywiady (Grass, Weizsäcker, Küng, Dönhoff, Habermas, Winkler, von Thadden i inni), Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2010.

 117. Kucharczyk Jacek, Łada Agnieszka, Ochmann Cornelius, Wenerski Łukasz, Polityka i życie codzienne. Niemieckie spojrzenie na Polskę i Rosję, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

 118. Kuczyński Krzysztof, Między Renem a Wisłą: studia i szkice o niemiecko-polskich powinowactwach kulturalnych, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2002.

 119. Kuczyński Krzysztof, Wielobarwność pogranicza. Polsko-austriackie stosunki literackie, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2001.

 120. Kupczyńska Kalina, Saryusz-Wolska Magdalena (red.), Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2012.

 121. Kurcz Ida, Zmienność i nieuchronność stereotypów, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1994.

 122. Kurcz Zbigniew, Opiłowska Elżbieta (red.), Polsko-niemieckie transgranicza – rozmyte konfiguracje tożsamości, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2011.

 123. Kurcz Zbigniew, Sakson Andrzej (red.), Polskie transgranicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

 124. Kusio Urszula (red.), Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

 125. Kwilecki Andrzej, Z badań nad przemianami społeczno-politycznymi na pograniczu Polski i NRD, „Przegląd Zachodni” 1972, nr 4.

 126. Kwilecki Andrzej, Badania socjologiczne na pograniczu Polski i NRD, „Sprawy Międzynarodowe” 1973, nr 7-8.

 127. Kwilecki Andrzej, Na pograniczu Polski i NRD, „Nadodrze” 1973, nr 26-27.

 128. Labuda Gerard, Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłości: zbiór rozpraw i artykułów, Wydawnictwo UAM, Poznań 1996.

 129. Lasowy-Pudło Magdalena, Recepcja literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2010.

 130. Lawaty Andreas, Polska XX wieku w niemieckiej Zeitgeschichte: metodologiczne i ideologiczne samoprzezwyciężanie, [w:] Baczkowski Michał, Gąsowski Tomasz, Nowak Andrzej, Piecha Zenon (red.), Widziane z zewnątrz, tom 2, DiG, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Warszawa 2011.

 131. Lawaty Andreas, Orłowski Hubert (red.), Polacy i Niemcy. Historia – Kultura – Polityka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003 (wydanie II – 2008).

 132. Lesiuk Wiesław, Trzcielińska-Polus Aleksandra, Stereotypy i uprzedzenia w stosunkach między Polakami, Niemcami i Czechami, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, Opole 2001.

 133. Lewandowska A., Zachowania prospołeczne w rolach płciowych: polsko-niemieckie porównania skryptów pomagania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2003 (nieopublikowana praca magisterska).

 134. Łada Agnieszka (red.), Wspólna dekada. Polska i Niemcy. 10 lat razem w Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

 135. Łada Agnieszka (red.), Poznać sąsiada! Wpływ polsko-niemieckich programów wymiany młodzieży na ich uczestników, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

 136. Łada Agnieszka, Slogany czy konkrety? Polsko-niemieckie partnerstwo na rzecz wejścia Polski do strefy euro, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

 137. Łada Agnieszka, Barometr Polska-Niemcy 2012. Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-niemieckich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

 138. Łada Agnieszka, Slogany czy konkrety? Ocena realizacji polsko-niemieckiego programu współpracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

 139. Łada Agnieszka, Patrzymy w przyszłość. Polacy o polsko-niemieckiej współpracy i o znaczeniu historii we wzajemnych stosunkach, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

 140. Łada Agnieszka, Barometr Polska – Niemcy 2013. Wizerunek Niemiec i Niemców w polskim społeczeństwie po 10 latach wspólnego członkostwa w Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

 141. Łada Agnieszka, Dwadzieścia lat minęło. Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziestą rocznicę zjednoczenia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

 142. Łada Agnieszka, Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2006.

 143. Łada Agnieszka, Fałkowska-Warska Małgorzata (współpraca), Obraz polskiej migracji zarobkowej do Niemiec w prasie polskiej i niemieckiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

 144. Łada Agnieszka, Segeš Frelak Justyna (red.), Znikająca granica, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.

 145. Macrae Neil, Stangor Charles, Hewstone Miles, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.

 146. Madajczyk Piotr, Na drodze do pojednania: wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

 147. Magala Sławomir, Kompetencje międzykulturowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

 148. Maison Dominika, Jak powstają stereotypy narodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.

 149. Majewska Barbara, Tazbir Janusz, Mity i stereotypy w dziejach Polski, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1991.

 150. Majstrenko-Nowak Alexander, Polskie stereotypy i uprzedzenia. Badanie stereotypu Niemca, Polaka i Rosjanina w ocenie Niemca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2002.

 151. Makaro Julita, Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

 152. Matuszczak Jacek, Polski stereotyp Niemca,„Teka Historyka” zeszyt 13.

 153. Matuszek Gabriela (red.), Po(st)mosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Tom poświęcony pamięci Henryka Bereski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.

 154. Matsumoto David, Juang Linda, Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 i 2007.

 155. Mazur Zbigniew, Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii 1945-1989, Instytut Zachodni, Poznań 1995.

 156. Mikułowski-Pomorski Jerzy, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, wyd. 2 uzup., Universitas, Kraków 2012.

 157. Miodek Marcin, Niemcy: publicystyczny obraz w „Pionierze” / „Słowie Polskim” 1945-1989, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2008.

 158. Mitosek Zofia, Literatura i stereotyp, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974.

 159. Müller Michael, Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa a polskie poglądy na historię Niemiec, [w:] Müller Michael, Zrozumieć polską historię, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.

 160. Nasalska Ewa, Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949 – 1999, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

 161. Nawrocki Witold, Patrioci i wrogowie: stereotyp Polaków i Niemców w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2002.

 162. Niemieckie-poniemieckie-nasze” – relacja z warsztatów historycznych w Starosiedlu, http://www.gminagubin.pl/, 11.02. 2013.

 163. Niewiara Anna, Inni w oczach wojowników sarmackich – o stereotypie narodowości w XVII wieku, [w:] Anusiewicz Janusz, Bartmiński Jerzy (red.), Język a kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria i metodologia analizy empirycznej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

 164. Nisbett Richard, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, Smak Słowa, Sopot 2009.

 165. Nowicka Ewa, Dystans wobec Niemców w społeczeństwie polskim, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 4.

 166. Nowosielska-Sobel Joanna, Strauchold Grzegorz, Ślepowroński Tomasz (red.), Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2011.

 167. Ociepka Beata, Łada Agnieszka, Ćwiek-Karpowicz Jarosław, Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

 168. Ociepka Beata, Łada Agnieszka, Ćwiek-Karpowicz Jarosław, Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej - streszczenie raportu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

 169. Ociepka Beata, Woźna Justyna, Niemiecki wydawca – polski czytelnik. Prasa niemieckich wydawców w debacie publicznej, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009.

 170. Olszewska M., Unikanie niepewności a strategie konstruowania i osiągania celów. Porównania polsko-niemiecko-hinduskie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2005 (nieopublikowana praca magisterska).

 171. Olszewska Agnieszka, Zawadzka Agnieszka, Przespaceruj się w moich butach. O spotkaniach międzykulturowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

 172. Opiłowska Elżbieta, Kurcz Zbigniew, Kwestie polsko-niemieckie w socjologii. Próba bilansu, [w:] I Zjazd Niemcoznawców. Wrocław, 9-11 maja 2010 r.: Pod patronatem minister Cornelii Pieper i ministra Władysława Bartoszewskiego, Wrocław 2010.

 173. Orłowska M., Adaptacja obcokrajowców w Polsce i porównania międzykulturowe w zakresie unikania niepewności, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2002.

 174. Orłowski Hubert, Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, przekład Izabela i Sven Sellmer, Wspólnota Kulturowa Borussia, Olsztyn 1998.

 175. Orłowski Hubert, Z modernizacją w tle. Wokół rodowodu nowoczesnych niemieckich wyobrażeń o Polsce i Polakach, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2002.

 176. Orłowski Hubert, Kariera stereotypu „polnische Wirtschaft”, [w:] „Zbliżenia” 1992, nr 2 (3).

 177. Orłowski Hubert, Sakson Andrzej (red.), Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, Instytut Zachodni, Poznań 1996.

 178. Orłowski Hubert, Sakson Andrzej, Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, Instytut Zachodni, Poznań 1996.

 179. Osękowski Czesław, Życie społeczno-polityczne Gubina w latach 1945-1987, „Zeszyty Lubuskie” 22, Zielona Góra 1987.

 180. Osękowski Czesław, Specyfika działania opozycji politycznej na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1945-1989, [w:] Łabędź Krzysztof, Mikołajczyk Magdalena (red.), Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Wydawnictwo Instytutu Nauk Społecznych Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.

 181. Osękowski Czesław, Szczegóła Hieronim, Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra 1999.

 182. Patecka-Frauenfelder Anna, Stereotyp „Drang nach Osten” w prasie narodowej na przykładzie tygodnika „Myśl Polska” / „Nowa Myśl Polska”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

 183. Pawelec Mariusz, Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji), Gliwice 2000,http://www.haus.pl/pl/pdf/pub1/07.pdf.

 184. Pflüger Friedbert, Lipscher Winfried, Holzer Jerzy, Od nienawiści do przyjaźni. O problemach polsko-niemieckiego sąsiedztwa: praca zbiorowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994.

 185. Pietrzak Henryk, Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2000.

 186. Piskorski Jan, Polacy i Niemcy: czy przeszłość musi być przeszkodą? (Wokół dyskusji o wysiedleniach i tzw. Centrum przeciw Wypędzeniom), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

 187. Popławski Mariusz, Polskie stereotypy i uprzedzenia. Stereotypy i postawy Polaków wobec siebie i sąsiednich nacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2002.

 188. Poważny krok w kierunku normalności. Stan stosunków polsko-niemieckich. Wyniki reprezentatywnych badań opinii publicznej w Polsce i w Niemczech, Instytut Demoskopii w Allensbach 2011.

 189. Rachocki Janusz, Niemcy współczesne jako przedmiot badań nauki polskiej 1945-1970, Instytut Zachodni, Poznań 1971.

 190. Raczyk Andrzej, Dołzbłasz Sylwia, Leśniak-Johann Małgorzta, Relacje współpracy i konkurencji na polsko-niemieckim pograniczu, Wydawnictwo Gaskor, Wrocław 2012.

 191. Rogaczewska Krystyna, Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989 , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

 192. Ruchniewicz Krzysztof, Enno Meyer a Polska i Polacy (1939-1990). Z badań nad początkami Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.

 193. Sakson Andrzej, Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2010.

 194. Sakson Andrzej, Przeszłość i teraźniejszość stosunków polsko-niemieckich w świadomości społecznej Polaków, Instytut Zachodni, Poznań 2002.

 195. Sakson Andrzej, Polonia w Niemczech w opinii prasy polskiej i niemieckiej, „Przegląd Zachodni”, lipiec-wrzesień 2012.

 196. Salmonowicz Stanisław, Polacy i Niemcy wobec siebie: postawy, opinie, stereotypy (1697-1815): próba zarysu, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1993.

 197. Sarleja Teresa, Obraz Niemców i Niemiec w opinii młodych Polaków, „Pedagogika Pracy” 2002, nr 40.

 198. Saryusz-Wolska Magdalena (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków 2009.

 199. Schaff Adam, Stereotypy a działania ludzkie , Książka i Wiedza, Warszawa 1981.

 200. Schultz Helga, Stosunki polsko-niemieckie w rejonie przygranicznym nad środkową Odrą w latach 1945-1995, [w:] Kurcz Zbigniew, Tutaj Jerzy (red.), Problemy społeczno-gospodarcze na pograniczach, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001.

 201. Sikorska Małgorzata, Austria – Polska, Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.

 202. Surynt Izabela, Postęp, kultura i kolonializm Polska a niemiecki projekt europejskiego Wschodu w dyskursach publicznych XIX wieku, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2006.

 203. Surynt Izabela, Zybura Marek, Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.

 204. Sus Monika, Karolewski Ireneusz, Niemcy w badaniach politologicznych w Polsce, [w:] I Zjazd Niemcoznawców. Wrocław, 9-11 maja 2010 r.: Pod patronatem minister Cornelii Pieper i ministra Władysława Bartoszewskiego, Wrocław 2010.

 205. Szacki Jerzy, Polacy o sobie i innych narodach, Polskie Radio i Telewizja Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych, Warszawa 1969.

 206. Szarota Tomasz, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

 207. Szaruga Leszek, Węzły polsko-niemieckie, wyd. I, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000.

 208. Szczegóła Hieronim, Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna w latach 1945-1990, „Rocznik Lubuski” 17, Zielona Góra 1992.

 209. Szerląg Alicja (red.), Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości kształcenia, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2013.

 210. Szerląg Alicja, Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2011.

 211. Szopski Marek, Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005.

 212. Szymański Grzegorz, Stereotypy dzielące Polaków i Niemców, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 2006, nr 1,http://znze.wsiz.rzeszow.pl/z01/7_Grzegorz%20Szymanski_Stereotypy.pdf.

 213. Tomala Mieczysław, Jak Polacy i Niemcy widzą siebie nawzajem?, Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2000.

 214. Tomala Mieczysław, Polacy i Niemcy – wzajemne postrzeganie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994.

 215. Traba Elżbieta, Traba Robert, Hackmann Jörg (red.), Tematy polsko-niemieckie: historia, literatura, edukacja, Wspólnota kulturowa „Borussia”, Olsztyn 2007.

 216. Traba Robert (red.), Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Stereotypy i pamięć, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009.

 217. Traba Robert, Hahn Hans Henning (red.), Górny Maciej, Kończal Kornelia (współpraca), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, T. 1-4, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012-2014.

 218. Urban Rudolf, Patron. Życie i dzieło Güntera Särchena dla pojednania niemiecko-polskiego, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009.

 219. Wajda Kazimierz, Polacy i Niemcy. Z badań nad kształtowaniem heterostereotypów etnicznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1991.

 220. Walas Teresa (red.), Narody i stereotypy, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995.

 221. Weigl Barbara, Maliszkiewicz Beata (red.), Inni to także my. Program edukacji międzykulturowej w szkole podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.

 222. Wierzbicka Anna, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

 223. Wilska-Duszyńska Barbara, Rozważania o naturze stereotypów etnicznych , „Studia Socjologiczne” 1971, nr 3.

 224. Wojciechowski Krzysztof, Jak postępować z Niemcami. Poradnik dla biznesu i nie tylko, [w:] Ahnis Gabriela (red.), Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-niemieckiej: gospodarka – prawo – oświata – kultura, BibSpider Info-Networking für Bibliotheken, Berlin 2007.

 225. Wojtaszyn Dariusz, Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania Solidarności i stanu wojennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

 226. Wojtaszyn Dariusz, Strobel Thomas (red.), Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2012.

 227. Wojtaś Elżbieta, Wojtaś Jacek, Młodzi Polacy, Niemcy, Czesi i Rosjanie – stereotypy, autostereotypy i wzajemne postrzeganie, „Przegląd Zachodni” 2003, nr 2.

 228. Wolff-Powęska Anna, Między Renem a Bugiem w Europie, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2003.

 229. Wolff-Powęska Anna, Polska-Niemcy. Partnerstwo z dystansu, Biuro Analiz, Informacji Naukowej i Wydawnictw PAN, Warszawa 2004,http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_404_04_Poweska.pdf.

 230. Wolff-Powęska Anna, Bingen Dieter (red.), Polska – Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Instytut Zachodni, Poznań 2004.

 231. Worbs Erika, Kilka uwag o stanie polonistyki w Niemczech na tle stosunków niemiecko-polskich, „Postscriptum” 20001, nr 3-4 (39-40),http://www.fb06.uni-mainz.de/inst/is/polnisch/erikaworbs/postscriptum.pdf.

 232. Wóycicki Kazimierz, Czachur Waldemar, Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009.

 233. Wrzesiński Wojciech, Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem się obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

 234. Wrzesiński Wojciech, Polacy-Niemcy. Stereotypy, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002,http://www.wbc.poznan.pl/Content/39756/Polacy-Niemcy.%20Stereotypy..pdf.

 235. Zaborski Marcin, Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

 236. Załęcki Jarosław, Kontakt międzykulturowy a obraz Niemca w świadomości gdańszczan, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Sopot 2008.

 237. Zbliżenia Interkulturowe /Interkulturelle Annäherungen. Polska. Niemcy. Europa / Polen. Deutschland. Europa, seria wydawnicza, Wydawnictwo ATUT, Wrocław.

 238. Zernack Klaus, Niemcy – Polska: z dziejów trudnego dialogu historiograficznego, tłum. Łukasz Musiał, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

 239. Zieliński Zygmunt, Polacy-Niemcy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: praca zbiorowa, Wydawnictwo Unia, Katowice 1995.

 240. Znaniecki Florian, Studia nad antagonizmem do obcych, „Kwartalnik Socjologiczny” 1930/1931, nr 2-4.

 241. Zybura Marek, Niemcy w Polsce, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.

 242. Zybura Marek (red.), „...nie będzie nigdy Niemiec Polakowi bratem”...? Z dziejów niemiecko-polskich związków kulturowych. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Odra, Wrocław 1995.

 243. Zybura Marek, Niemcy w Polsce, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.

 244. Zybura Marek, Pomniki niemieckiej przeszłości. Dziedzictwo kultury niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych , Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1999.

 245. Zybura Marek, Sąsiedztwo zobowiązuje. Polskie i niemieckie (pre)teksty literacko-kulturowe, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.

Sprawdź również:

 • Gerard Koziełek. Bibliographie der deutsch-polnischen Wechselbeziehungen in der Literatur - Erstellt unter Mitwirkung von Grażyna Fołtyn; Wrocław 1994.

 • Jens Stüben, Auswahlbibliographie zum Polenbild in der deutschen Literatur; in: „Berichte und Forschungen - Jahrbuch des Bundesinstituts für Ostedeutsche Kultur und Geschichte” 2(1994).

 • Jan Papiór, Zur bibliographischen Erfassung deutsch-polnischer Wechselbeziehungen (I) [Versuch einer Bi-Bibliographie]; in: „Studia Niemcoznawcze” 1999, nr 17.

 • Jan Papiór, Bibliographie zur polnisch-deutschen Kulturkommunikation Materialien; Bydgoszcz 2002 [Polnisch-deutsche Wechselbeziehungen im Zweiten Millennium, unter redaktioneller Mitarbeit von Barbara Rowińska-Januszewska, hg. v. Jan Papiór - Teil 2] [z obszernym indeksem hasłowym].

 • Deutsch-polnische Kulturbeziehungen - Eine kommentierte Bibliographie, hg. v. Lawaty, Andreas / Wiesław Mincer; Wiesbaden 2002

  • [Bd. 1: Kulturbeziehungen, Buch und Presse, Literatur, Sprache und Namenkunde;

  • Bd. 2: Kirche und Theologie, Philosophie, Wissenschaft und Bildung;

  • Bd. 3: Bildende Kunst, Musik, Oper, Balett, Theater, Film, Rundfunk, Fernsehen;

  • Bd. 4: Registerband (w funkcji indeksu hasłowego występuje alfabetyczny szereg tytułowych pojęć systematycznych)].

 • Stereotyp Niemca (zestawienie bibliograficzne w wyborze), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, http://pbw.lodz.pl/zestawienia_12_02.htm.